/ / Chu Cần Dũng

Chu Cần Dũng

Chu Cần Dũng 朱勤勇 (Lão sư Thực Lực Phái), sinh năm 1967, Có kinh nghiệm làm ấm hơn 20 năm, ông đã nuôi dưỡng những kỹ năng vững chắc, chuyên tâm làm ấm theo trường phái hoàn toàn thủ công, đặc biệt là ấm chu nê cổ. Ông cũng nghiên cứu kỹ thuật phối nê và được sự đánh giá cao của đại sư Từ Hán Đường.
Hiện tại Chu Cần Dũng có nhiều học trò đang theo học. Các tác phẩm của ông đẹp và được đánh giá cao, thường xuyên tham gia các cuộc đấu giá lớn tại Nghi Hưng.

Tác phẩm Duyên Tụ của Chu Cần Dũng đang được sưu tầm và sở hữu tại TỬ SA TRÂN NGOẠN.